บทบาทภารกิจของ กพร.ปจ.

บทบาทภารกิจของ กพร.ปจ. ในการจัดทำ “แผนการพัฒนากำลังคน” ให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ รายละเอียด

Advertisements